Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie

Powiatowy Zespół Szkół w Przodkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Krauza.
  • E-mail: beata.krauza@pzsprzodkowo.pl
  • Telefon: 513014737

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Przodkowie
  • Adres: ul. Bursztynowa 3
    83-304 Przodkowo
  • E-mail: sekretariat@pzsprzodkowo.pl
  • Telefon: 58 681-96-95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

83-304 Przodkowo ul. Bursztynowa 3.
W budynku  znajduje się szkoła - Powiatowy Zespół Szkół – kondygnacja +2.
Wejście do budynku z poziomu gruntu.
W budynku nie znajduje się winda.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na dwóch poziomach, komunikacja pionowa -  schody).
W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze.
W pobliżu budynku znajduje się przestrzeń parkingowa.
W budynku na parterze znajduje się sklepik.

Cytat dnia

„Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz”

Tristan Bernard

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli