school and education

Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników

projekt

Dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) osoby uczące się zawodu mogą zdobyć dodatkowe umiejętności praktyczne w ramach projektu:

„Z Przodkowa do Portugalii po praktykę w branży IT”

Uczestnikami projektu będą uczniowie w wieku 16-20 lat z kierunku kształcenia:

 • grupa 1: technik informatyk (4 osoby) oraz technik cyfrowych procesów graficznych/grafiki i poligrafii cyfrowej (4 osoby)- razem 8 osób
 • uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające Warunki uczestnictwa w projekcie.
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, każdy z uczestników musi odpowiednio wcześniej złożyć w sekretariacie szkoły „Kartę rekrutacji-pismo motywacyjne do udziału w projekcie mobilności PO WER”.

Komisja Rekrutacyjna, w składzie:

 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektor szkoły
 • nauczyciele: przedmiotów zawodowych informatycznych i graficznych oraz języka angielskiego
na specjalnym posiedzeniu oceni:
 • pismo motywacyjne złożone przez kandydata
 • umiejętności zawodowe oraz zachowanie - oceniane na podstawie ocen
 • poziom znajomości języka angielskiego (przynajmniej dobry) - na podstawie przeprowadzonych ustnych testów językowych oraz ocen z ubiegłego semestru
 • polsko-angielsko-portugalski słowniczek przygotowany przez kandydata z minimum 50 wyrazami dotyczącymi terminologii zawodowej i codziennej - ocenimy dzięki niemu zaangażowanie w naukę języków obcych
 • rok kształcenia - widzimy u uczniów starszych klas większą potrzebę na odbycie praktyk zawodowych
 • przygotowanie prezentacji na temat Portugalii, zaangażowanie w prace na rzecz szkoły oraz udział w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych - wykorzystując to kryterium ocenimy zainteresowanie zawodem, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • status materialny uczestników - chcemy dać większe szanse uczestnikom pochodzącym z rodzin o niskim lub bardzo niskim statusie materialnym
Każdy z uczestników projektu musi posiadać jeden z dokumentów potwierdzających ich tożsamość osobową: dowód osobisty lub paszport oraz kartę ubezpieczania zdrowotnego EKUZ ważną na czas wyjazdu.

Rekrutacja pierwszej grupy uczestników odbędzie się w grudniu 2019 r.

Grupy drugiej w maju 2020 roku.

Do każdej grupy wybrane zostaną 2 osoby rezerwowe, które wezmą udział we wszystkich przygotowaniach obowiązujących w naszym projekcie.
Komisja poda informacje o rekrutacji na stronie www szkoły, Facebooku, przez wychowawców klas, na zebraniach z rodzicami oraz na tablicach informacyjnych w szkole.
Pierwsza grupa praktykantów wyjedzie do Portugalii w maju 2020r.
Każdy z uczniów odbędzie 20 dni szkolenia praktycznego (5 dni pracy w tygodniu oraz 2 dni wolne). W każdym dniu szkolenia będą pracować minimum 6 godzin do 8 godzin (plus przerwa). Szkolenie odbędzie się w odpowiednich zakładach pracy w Portugalii.
W trakcie pobytu w zakładach uczniowie każdego dnia powinni wypełniać karty czasu pracy oraz dzienniki praktyk. Każdego dnia będą również publikować informacje dotyczące przebiegu praktyk ze swoimi zdjęciami na profilu Facebook naszej szkoły. W czasie wolnym uczniowie obowiązkowo zwiedzają okolicę (robią dalsze wycieczki samodzielnie lub razem ze swoimi kolegami).

Dla grupy 2 zaplanowaliśmy takie same działania jak dla grupy pierwszej. Pobyt grupy 2 będzie na przełomie września i października 2020r.

Uczestnicy będą promować projekt PO WER, szkołę oraz region i upowszechniać rezultaty:

 1. Przygotują prezentację multimedialną na temat udziału w projekcie i zaprezentują ją w swoich miejscach praktyk oraz na forum szkoły podczas różnych uroczystości m.in. zakończenia roku szkolnego 2019/2020, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 2020/2021, uroczystości przekazania dokumentów.
 2. Opracują i wydrukują foldery informujące o projekcie - przekażą je w miejscach praktyk oraz m.in. w czasie Dni Otwartych szkoły - dla uczniów szkól podstawowych i ich rodziców
 3. Opracują słownik polsko-angielsko-portugalski składający się ze wszystkich słówek, zwrotów, wyrażeń, których nauczyli się na etapie rekrutacji (przygotowanie 50 słówek przez każdego kandydata jest jednym z zadań rekrutacyjnych), na etapie przygotowania językowego (kolejne 150 słówek) oraz podczas pobytu w Portugalii (każdy uczestnik nauczy się nowych słówek i zwrotów - w innym otoczeniu, w kontakcie z innymi ludźmi. Powinien zapisać w dzienniku praktyk co najmniej 30 nowych zwrotów w czasie trwania mobilności, 1 dzień=1 słówko/zwrot). Słownik będzie zawierał zarówno słownictwo potoczne, jak również branżowe. Słownik w wersji elektronicznej oraz "do druku" będzie wykorzystywany do przygotowania językowego kolejnych mobilności w szkole. Będzie udostępniony na zasadzie otwartej licencji na stronie www szkoły, aby każdy zainteresowany mógł z niego korzystać. Zostanie też przekazany głównemu partnerowi, który udostępni go swoim partnerom w Portugalii. Wówczas taki słownik, w wersji wydrukowanej, wyłożony w zakładzie pracy może być pomocą w komunikowaniu się praktykantów z całej Polski z mentorami. Ten "twardy" rezultat trafi więc do bardzo szerokiego grona odbiorców - w zagranicznych zakładach i do uczniów polskich szkół oraz każdego użytkownika Internetu korzystającego z naszej strony www.
 4. Opracują plakat promujący projekt i szkołę, który przekażą w miejscach praktyk. Jego odbiorcą będą wszyscy odwiedzający i pracownicy.
 5. Napiszą artykuł do gazetki szkolnej o swoich doświadczeniach na praktykach zagranicznych, o możliwościach spędzania wolnego czasu, kulturze portugalskiej i nabytych kompetencjach.
 6. Umieszczą na stronie www szkoły i Facebooku zdjęcia, filmy, prezentacje, które będą również rezultatami "twardymi" projektu.
 7. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  Karta Rekrutacji UCZNIOWIE
  Warunki uczestnictwa

  Ogłaszamy nabór na dwa wyjazdy:

  1 grupa: maj 2020r.
  2 grupa: wrzesień 2020 r.


  Wypełnione dokumenty wraz załącznikami można składać w sekretariacie szkoły do 29 listopada 2019r.

Witaj w wersji mobilnej strony ZSP Przodkowo!