statut szkoły

Statut Powiatowego Zespołu Szkół w PrzodkowieRozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II. CELE I ZADANIA

Rozdział III. ORGANY ZESPOŁU

Rozdział IV. ORGANIZACJA ZESPOŁU

Rozdział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Rozdział VI. UCZNIOWIE I SZKOŁY

Rozdział VII. NAGRODY I KARY

Rozdział VIII. WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

Rozdział IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Cytat dnia
niż warunki czasu i życia”

Albert Camus

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli