Harmonogram rekrutacji

Rodzaj czynności Termin postępowania Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO Od 15 maja 2024
do 14 czerwca 2024
do godz. 1500
Od 22 lipca 2024
do 24 lipca 2024
do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje. Do 05 lipca 2024
do godz. 1500
Nie dotyczy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. Do 05 lipca 2024
Do 25 lipca 2024
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 lipca 2024r. do godz. 1500 02 sierpnia 2024r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. Do 16 lipca 2024r.
Do 02 sierpnia 2024r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** Od 15 lipca 2024r.
do 19 lipca 2024r.
do godz. 1500
Od 05 sierpnia 2024r.
do 08 sierpnia 2024r.
do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną, także na stronie internetowej szkoły, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 lipca 2024r.
do godz. 1400
09 sierpnia 2024r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 22 lipca 2024r. 09 sierpnia 2024r.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 19 lipca 2024 r. do godz. 1500 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 08 sierpnia 2024 r. do godz. 1500 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2024 r.LINK DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO


Cytat dnia

„Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym

0
Uczniów 
0
Absolwentów
0
Nauczycieli